+36 70 386 8064

szmolanorbert@gmail.com

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A Divino-N Bt. (1105 Budapest, Előd utca 4., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Divino-N Bt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a https://szmoladesign.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen. Az Divino-N Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Divino-N Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Divino-N Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Divino-N Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

Adatkezelő megnevezése

Az adatok kezelője a Divino-N Bt.

 • székhelye: 1105, Budapest, Előd utca 4.
 • postacím: 1194 Budapest, Méta utca 31. 16 épület
 • honlap: www.szmoladesign.hu
 • adatvédelmi tisztviselő: Szmola Norbert

A személyes adatok jogalapja

Divino-N Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CLXIV. törvény – a kereskedelemről (Kertv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.);
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Posta tv.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (Szav. r.).

A személyes adatok kezelésének köre

A személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához, például, amikor regisztrál a weboldalunkon, bejelentkezik a már meglévő vásárlói fiókjába vagy termékeket rendel. A személyes adatait kizárólag a GDPR rendeletben meghatározott jogalapok és alapelvek szerint gyűjtjük és használjuk fel.

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra. Ezért meghatározott technikai és szervezési intézkedéseket vezettünk be, annak érdekében, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait, így megelőzve elvesztésüket, vagy azt, hogy azokkal harmadik személyek visszaéljenek.

Az adatkezelési feladatokat ellátó munkavállalóinkra kötelezően betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak. A személyes adatai biztonságát az is garantálja, hogy titkosítva kerülnek továbbításra; például SSL-t (Secure Sockets Layer) használunk a böngészőjével való kapcsolattartáshoz. Egy lakat szimbólum jelenik meg a böngészőjében, hogy láthassa, hogy mikor jön létre az SSL kapcsolat. A Divino-N BT.tehát HTTPS protokollt használ, ami két fontos pillért ad a biztonságnak:

 • a https://szmoladesign.hu/ szervere(i) és a felhasználó gépe, illetve böngészője közötti biztonságos kapcsolat garantálja, hogy a bejelentkezés során megadott jelszó, a rendelés során megadott személyes adatok harmadik fél számára a kommunikációban nem kinyerhetőek
 • a böngészők biztonsági beállításai miatt, ha netán a https://szmoladesign.hu/ weboldal valamelyik eleme (képek, scriptek, külső scriptek) nem biztonságos kapcsolaton akarna betöltődni, azt a böngészők alap esetben nem töltik be (ezt azonban a felhasználó felülbírálhatja)

Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk azokat az új technológiai követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon cégekre is, amelyek megbízásunkból, utasításaink szerint kezelnek és használnak fel adatokat.

Személyes adatok tárolásának ideje

Csak addig kezelünk és tárolunk személyes adatokat, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt számunkra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait töröljük, vagy korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre kerülnek, amint a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetjük, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

A továbbiakban ismertetjük, hogy mely konkrét folyamatok során kerül sor személyes adatai kezelésére. Ennek során kifejtjük a személyes adatok kezelésének jogalapját, célját és időtartamát is.

Kódok

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra:

 • Google Analytics – https://policies.google.com/privacy>
 • Facebook Pixel – https://www.facebook.com/policy.php>
 • Google Optimize – https://policies.google.com/privacy>
 • Hotjar – https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/>
 • Mouseflow – https://mouseflow.com/legal/company/privacy-policy/>
 • X
 • X
 • X

Sütik, webelemzési szolgáltatások és közösségi média

A Divino-N Bt.. elkötelezett aziránt, hogy Önnek a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa. Célunk, hogy megőrizzük az Ön belénk vetett bizalmát. Ennek megfelelően egyértelmű tájékoztatást szeretnénk adni arról, hogy a  www.szmoladesign.hu weboldalunk sütijeit („cookies”) hogyan használjuk fel, illetve miként tároljuk.

A sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön számítógépén, okostelefonján vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközein helyezünk el és tárolunk. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát az Ön érdeklődési köréhez igazítják.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése, a webáruház üzemeltetése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]

A kezelt személyes adatok típusa: A sütik által az Ön számítógépén meghatározott ideig tárolt információ az alábbiakra vonatkozhat:

 • azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott;
 • azok a hirdetések, amelyekre Ön rákattintott;
 • az Ön által használt böngésző típusa; az Ön IP-címe;
 • és az adott weboldal számára Ön által megadott információ (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása).

A sütikre, webelemzési szolgáltatásokra és az alkalmazott közösségi média plug-inekre külön Süti szabályzat vonatkozik.

Érintettek jogköre

Minden érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • Személyes adataihoz való hozzáférését,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését,
 • az adott adatkezelés korlátozását,
 • személyes adatainak hordozhatóságát,
 • továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Kapcsolatfelvétel

Amikor telefonon, e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat, hívás esetén ezen felül hangját tároljuk.

Az adatkezelés célja: Adatait annak érdekében tároljuk, hogy a válasz megadása során Önnel újból kapcsolatba tudjunk lépni. Ezen kívül a kapcsolatfelvételt azért naplózzuk, jövőben felmerülő vitás kérdések esetén a körülmények valóságnak megfelelő, tényszerű bizonyítása lehetséges legyen.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, Adatkezelőnek ugyanis az Fgytv. 17/B § alapján kötelessége a hangfelvételt, vagy a bejelentésről felvett jegyzőkönyvet 5 évig őrizni.

A kezelt személyes adatok köre:

 • Név,
 • e-mail cím,
 • megkeresés dátuma,
 • illetve egyéb, az üzenetben megadott egyéb személyes adatok,
 • illetve hívás esetén az Ön hangja.

Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvételt követő maximum 5 év. (az Fgytv. szerint).

A következő email címen tud minket elérni: sz.komoroczy.szilvia@gmail.com

A következő telefonon tud minket elérni: +36 70 3868064